Pracovná zdravotná služba

1.PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

 

Zabezpečujeme Vykonávanie pracovnej zdravotnej služby pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú zamestnancov  vykonávajúcich práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie a to osobou s odbornou spôsobilosťou, ktorá je verejným zdravotníkom a má živnostenské oprávnenie podľa osobitného predpisu na vykonávanie dohľadu nad pracovnými podmienkami,

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, ktorý tvorí dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Pracovná zdravotná služba spolupracuje s bezpečnostnotechnickou službou, príslušnými organizačnými útvarmi zamestnávateľa a so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

 

Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie, najmä

a) posudzuje zdravotné riziko z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia vypracuje pre zamestnávateľa posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika; ak posudzuje zdravotné riziko podľa § 30 ods. 1 písm. c) a nezistí zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika, vypracuje pre zamestnávateľa písomný záznam o posúdení rizika,

b) navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie zdravotného rizika a upozorňuje ho na prácu so zvýšenou mierou zdravotného rizika,

c) poskytuje zamestnávateľovi a zamestnancom poradenstvo zamerané na

   1. plánovanie a organizáciu práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsob výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,

   2. ochranu zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,

   3. ochranu pred chorobami z povolania a ochoreniami súvisiacimi s prácou

d) zúčastňuje sa na

   1. zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií z hľadiska ochrany zdravia,

   2. organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo vzdelávaní vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci podľa osobitného predpisu

e) spolupracuje so zamestnávateľom pri poskytovaní informácií zamestnancom, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómie

 

Zabezpečíme pre Vás vykonávanie pracovnej zdravotnej služby verejným zdravotníkom, ktorý má živnostenské oprávnenie podľa osobitného predpisu na vykonávanie dohľadu nad pracovnými podmienkami,

 

 

2.KURZ PRVEJ POMOCI

 

V zmysle §8 zákona 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný určiť a odborne spôsobilými osobami vzdelať a pravidelne vzdelávať dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci.

Vykonáme pre Vás akreditovaný kurz poskytovania prvej pomoci inštruktorom prvej pomoci.