Koordinátor bezpečnosti na stavenisku

1.KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI

 

V zmysle §3 NV SR č.396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko je
stavebník povinný poveriť jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Funkciu koordinátora bezpečnosti na stavenisku vykonávame prostredníctvom autorizovaných bezpečnostných technikov dodávateľsky, na základe zmluvy o dielo so stavebníkom.

V rámci koordinácie bezpečnosti na stavenisku pre Vás vykonáme:

1. oznámenie stavby na príslušný Inšpektorát práce v zmysle §3 ods.3
2. spracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v zmysle §2
3. oboznamovanie pracovníkov a zamestnancov subdodávateľských organizácií s plánom BOZP
4. pravidelné kontroly staveniska so zameraním na dodržiavanie zásad BOZP a dodržiavanie podmienok stanovených Plánom BOZP
5. dychové skúšky pracovníkov vykonávajúcich práce na stavenisku
6. písomné zápisy z prehliadok s fotodokumentáciou s uvedením zistených závad a návrhov na ich odstránenie

 

2.ŠKOLENIA PRACOVNÍKOV VYKONÁVAJÚCICH STAVEBNÉ PRÁCE A PRÁCE VO VÝŠKE

 

Zabezpečíme pre Vás potrebné školenia pre výkon stavebných prác. Pre viac informácií ohľadom školení  navštívte sekciu Školiace stredisko

 

 

Príklady porušenia zásad BOZP zistené našimi koordinátormi pri prehliadkach stavenisk: