Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1.BEZPEČNOSTNOTECHNICKÁ SLUŽBA

 

Bezpečnostnotechnická služba v zmysle §22 Zákona NR SR č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia.

Úlohy bezpečnostnotechnickej služby vykonáva bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik a podľa potreby aj iný odborník na prevenciu a ochranu v špecifickej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Vykonávame funkciu bezpečnostnotechnickej služby prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika dodávateľským spôsobom.

Bezpečnostný technik zabezpečuje v organizácii:

– vypracovanie pravidiel a pokynov na zaistenie BOZP (interné smernice, dopravno prevádzkový predpis, zoznam zakázaných prác pre ženy a mladistvých, miestne prevádzkové predpisy,…),

– zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození, posudzuje riziko a vypracováva písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami

– vykonávanie previerok stavu BOZP na všetkých pracoviskách organizácie v lehotách stanovených v právnych predpisoch alebo v interných smerniciach (kontrola pracovísk, strojov, nástrojov, zariadenia, budov, dopravných ciest z hľadiska bezpečnosti, kontrola dodržiavania právnych a interných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia,…),

– vypracovanie zoznamu pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe výsledkov posudzovania rizík ,

– vedenie evidencie pracovných úrazov, chorôb z povolania, havárií a porúch technických zariadení,

– vedenie príslušnej dokumentáciu BOZP tak, aby bola v súlade so skutočným stavom,

– predkladanie pravidelných informácii zamestnávateľovi  o stave a vývoji BOZP na pracoviskách,

– vypracovanie plánu školení z oblasti BOZP,

– vstupné a periodické školenia vedúcich zamestnancov a zamestnancov z predpisov BOZP podľa schváleného projektu vzdelávania,

– školenia zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť

 

2.VEDENIE EVIDENCIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ A ZABEZPEČOVANIE PRAVIDELNÝCH REVÍZIÍ

 

Zabezpečíme pre Vás vypracovanie zoznamu technických zariadení, ktoré podliehajú pravidelným odborným prehliadkam a skúškam so stanovením periód v zmysle vyhl. MPSVaR č.508/2009 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia či ostatnými právnymi predpismi.

Spracujeme plán odborných prehliadok a skúšok na požadované obdobie a v prípade požiadavky výkon revízií zabezpečíme vlastnými pracovníkmi prípadne subdodávateľsky.

Zabezpečíte si tak istotu, že splníte  požiadavky stanovené v §6 Zákona NR SR č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  týkajúce sa bezpečnosti technických zariadení.

 

3.VEDENIE EVIDENCIE ŠKOLENÍ V OBLASTI BOZP

 

Spracujeme plán školení v oblasti BOZP podľa jednotlivých profesií u zamestnávateľa a sledujeme periodicitu školení tak, aby boli splnené požiadavky  stanovené právnymi predpismi  týkajúce sa oboznamovania a informovania zamestnancov. Zabezpečíme tiež výkon všetkých potrebných školení a to buď vlastnými školiteľmi alebo prostredníctvom spolupracujúcich školiacich organizácií.

Zabezpečíte si tak istotu, že všetci zamestnanci budú mať vhodné a aktuálne školenia BOZP, ako i odborné školenia vyžadované pre výkon svojej činnosti v zmysle §7 Zákona NR SR č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

 

4.ŠKOLENIA V OBLASTI BOZP

 

viac informácii o školeniach BOZP je v sekcii ŠKOLIACE STREDISKO