Technik/špecialista požiarnej ochrany

Služby technika a špecialistu požiarnej ochrany vykonávame prostredníctvom osôb s príslušnými odbornými spôsobilosťami v zmysle §9 zákona NR SR č.314/2001 o ochrane pred požiarmi na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu.

 

1.SLUŽBY TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY

 

Každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ si zabezpečuje povinnosti stanovené zákonom NRSR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi  prostredníctvom odborne spôsobilej osoby- technika požiarnej ochrany.

Vykonávame funkciu technika požiarnej ochrany dodávateľským spôsobom pričom preberáme na seba všetky povinnosti organizácie na úseku OPP a zastupujeme organizáciu aj pri kontrolách zo strany štátnej správy.

Technik požiarnej ochrany zabezpečuje v organizácii:

a) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, v lehotách stanovaných zákonom. Obsahom prehliadky je:

– kontrola organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách
– porovnanie skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi
– kontrola stavebného riešenia objektov, najmä z prevádzkového hľadiska
– kontrola zariadení pre protipožiarny zásah
– kontrola trvalej voľnosti únikových ciest
– kontrola výroby a skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi
– kontrola funkčnosti požiarnych zariadení
– kontrola prevádzkovania a stavu technických zariadení a technologických zariadení
– kontrola označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi

b) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,

c) vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,

d) vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,

e) určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb,

f) organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.

Dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí:

– požiarna identifikačná karta
– požiarny poriadok pracoviska,
– požiarne poplachové smernice,
– požiarny evakuačný plán,
– požiarna kniha,
– analýza nebezpečenstva vzniku požiaru,
– doklady o kontrole požiarnych zariadení,
– údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi,
– dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,
– dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
– dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky,
– riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby,
– ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

 

2.SLUŽBY ŠPECIALISTU POŽIARNEJ OCHRANY

 

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zabezpečuje prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

a) vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,

b) vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii,

c) riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní,

d) riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a riešenie protipožiarnej bezpečnosti výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov  a posudzovanie materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,

e) spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa.

 

3.VEDENIE EVIDENCIE POŽIARNYCH ZARIADENÍ A ZABEZPEČOVANIE PRAVIDELNÝCH REVÍZIÍ

 

Zabezpečíme pre Vás vypracovanie zoznamu požiarnych zariadení, ktoré podliehajú pravidelným kontrolám so stanovením periód v zmysle §13 vyhl. MVSR č.121/2002 o požiarnej prevencii

Zabezpečíte si tak istotu, že splníte  požiadavky stanovené v §5 písm. a) Zákona NR SR č.314/2001 o ochrane pred požiarmi.

 

4.ŠKOLENIA V OBLASTI OCHRANY PRED POŽIARMI

 

viac informácii o školeniach OPP je v sekcii ŠKOLIACE STREDISKO